Publikačný výstup

Košické dni súkromného práva V - online.

Recenzovaný zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 17.-19.apríla 2024

Košické dni súkromného práva IV (2022) - pocta profesorovi vojčíkovi

Recenzovaný zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v roku 2022.

Košické dni súkromného práva III (2021)

Recenzovaný zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v roku 2021.

Košické dni súkromného práva ii.

Recenzovaný zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v roku 2018.

Košické dni súkromného práva I.

Recenzovaný zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v roku 2016.

 • Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník vedeckých prác v tlačenej a elektronickej podobe.
 • Tlačený zborník bude účastníkom konferencie odovzdaný v deň konania konferencie.
 • V prípade záujmu o publikovanie príspevku je príspevok potrebné odovzdať najneskôr do 31.3.2024 mailom na info@kdsp.sk

 ZOZNAM PUBLIKOVANÝCH PRÍSPEVKOV ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE KOŠICKÉ DNI SÚKROMNÉHO PRÁVA: KOŠICKÉ DNI SÚKROMNÉHO PRÁVA I (2016)

A. Súkromné právo

 1. PREDMET REIVINDIKAČNEJ ŽALOBY V RÍMSKOM PRÁVE (doc. JUDr. Blažena Antalová CSc, str.12)
 2. ZODPOVEDNOSŤ ŠTÁTU ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ZÁKONNÝM POSTUPOM A ZÁKONNÝM ROZHODNUTÍM (JUDr. Ľuba Berezňaninová, str.20)
 3. MLČANIE ALEBO NEČINNOSŤ AKO PRÁVNY ÚKON: NIEKOĽKO ÚVAH O OBČIANSKOM PRÁVEVO SVETE INTERNETU ALEBO (NE)JASNÝ SYSTÉM „SÚHLASU A NESÚHLASU“ (JUDr. Jaroslav Čollák, str. 32)
 4. PROBLEMATIKA ZASTÚPENIA SPOLOČNÍKOV A LIMITY ICH SPÔSOBILOSTI PRÁVNE KONAŤ V RÍMSKEJ SOCIETAS (JUDr. Ľuboš Dobrovič, str.42)
 5. OBČIANSKOPRÁVNE INŠTITÚTY V ZMLUVNOM PRACOVNOM PRÁVE (JUDr. Marcel Dolobáč, PhD, str.48)
 6. ORIGINÁRNÍ NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PROBLEMATIKA BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ V RÁMCI REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA (JUDr. Petr Dostalík, Ph.D, str. 55)
 7. VÝZNAM SYNALAGMY V SÚKROMNOM PRÁVE (JUDr. Marian Ďurana, PhD, str. 63)
 8. NATURÁLNE OBLIGÁCIE A ICH PRÁVNE ÚČINKY (JUDr. Imrich Fekete, CSc, str. 70)
 9. PRÁVNA ÚPRAVA DOVOLENKY ŠPORTOVCOV V ZÁKONE O ŠPORTE (JUDr. Jozef Greguš, str.88)
 10. BÖCKENFÖRDEHO PARADOX A ÚSTAVNOPRÁVNA OCHRANA SUBJEKTÍVNYCH PRÁV (prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc, str. 100)
 11. PRÁVNÍ PROSTŘEDKY ZAMĚSTNAVATELE K UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU SŠIKANUJÍCÍM ZAMĚSTNANCEM (Mgr. Jitka Jordánová, str.118)
 12. OD SPOLOČNÉHO KÚPNEHO PRÁVA K DIGITÁLNEJ EURÓPE (doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD., JUDr. Marianna Novotná, PhD, str.126)
 13. PRÁVNE NÁSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY PRI PREVODE NEHNUTEĽNOSTÍ (doc. JUDr. Katarína Kirstová, CSc,str. 139)
 14. POUČENIE A INFORMOVANÝ SÚHLAS PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI Mgr. Peter Koromház, str. 149)
 15. OCHRANA SPOTREBITEĽA V POISTNO-PRÁVNOM VZŤAHU (Mgr. Denisa Maková, str. 165)
 16. SYNALAGMATICKÝ VZŤAH PRI PLNENÍ Z NEPLATNEJ ZMLUVY (JUDr. Lukáš Michaľov, PhD, str.172)
 17. VZŤAHY MEDZI ŠTATUTÁRNYM ORGÁNOM A KONTROLNÝM ORGÁNOM (JUDr. Jana Mitterpachová, PhD, JUDr. Martina Tekeliová, str.181)
 18. ZMENKA V PRÁVNOM PORIADKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY (Mgr. Martin Orviský, str. 201)
 19. OCHODNÉ A BANKOVÉ TAJOMSTVO (Mgr. Andrea Peleščáková, Mgr. Andrea Ševčíková, str. 214)
 20. PRÁVO STAVBY VČERA A DNES (Mgr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M,str. 230)
 21. JOINT, SOLIDARY AND COMMUNITY OBLIGATIONS: APPROACHES TO SPOUSES’ LIABILITYFOR DEBTS IN THE EUROPEAN STATES (Oleh Prostybozhenko, str. 237)
 22. ÚROKY Z OMEŠKANIA V PRACOVNOM PRÁVE (Mgr. Monika Seilerová, PhD, str. 257)
 23. ZÁLOŽNÉ PRÁVO A JEHO VÝKON V PRÁVNOM PORIADKU SLOVENSKEJ A ČESKEJ REPUBLIKYMgr. (Eva Sihelniková, str. 274)
 24. VYVLASTŇOVANIE POZEMKOV A STAVIEB A NÚTENÉ OBMEDZENIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NIM (JUDr. Milan Sudzina, PhD, str. 290)
 25. NIEKOĽKO POZNÁMOK K PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ V UHORSKU DO ROKU 1918 (doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD, str.307)
 26. VYBRANÉ ASPEKTY SOUDNÍ MODERACE POVINNOSTÍ ZE SMLUVNÍCH ZÁVAZKŮ (JUDr. Tomáš Tintěra, Ph.D, str. 321)
 27. KRIŽOVATKY A MÍĽNIKY REKODIFIKÁCIE SÚKROMNÉHO PRÁVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKEprof. JUDr. Peter Vojčík,CSc, str. 332)
 28. EMPTIO TOLLIT LOCATUM? (doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD,str. 340)

B. Právo duševného vlastníctva

 1. PRÁVA ARCHITEKTOV V NOVEJ A STAREJ AUTORSKOPRáVNEJ ÚPRAVE (JUDr. Norbert Adamov, PhD, str. 347)
 2. PRESADZOVANIE PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA VO SVETLE REKODIFIKÁCIE CIVILNÉHO PRÁVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE (JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M, str. 360)
 3. OZNAČENÍ (ZEMĚPISNÁ A PŮVODU) NEJEN PRO HMOTNÉ VĚCI, ALE I PRO NEHMOTNÉ VĚCIA SLUŽBY? OCHRANA KNOW-HOW (Mgr. Michal Černý Ph.D, str.370)
 4. SOUKROMOPRÁVNÍ OCHRANA A VYMÁHANÍ PRŮMYSLOVÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Jarmila Císařová, str. 385)
 5. SVĚTOVÝ SYSTÉM PŘIHLAŠOVÁNÍ VYNÁLEZŮ A UŽITNÝCH VZORŮ DO ZAHRANIČÍ (Ing. Marta Hošková, str. 393)
 6. SOUBĚŽNÁ OCHRANA TECHNICKÝCH ŘEŠENÍ PATENTEM A UŽITNÝM VZOREM (prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc, str. 411)
 7. AKTUÁLNE ZMENY V PRÁVE PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA (ALEBO Z LEGISLATÍVNEJKUCHYNKY ÚPV SR) (JUDr. Tomáš Klinka, str. 420)
 8. ZDRUHOVENIE OZNAČENÍ (GENERICIZATION OF TRADEMARK) (JUDr. Radka Kolkusová, LL.M, str. 428)
 9. INTERNET AKO „NÁSTOJ“ PORUŠOVANIA AUTORSKÉHO PRÁVA (Mgr. Simona Kostrejová, str.441)
 10. NEHMOTNÉ MAJETKOVÉ STATKY A JEJICH OCHRANA V ČESKÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKUJUDr. (Pavel Koukal, Ph.D, str.450)
 11. NEDOSTATOK DOBREJ VIERY PRIHLASOVATEĽA OCHRANNEJ ZNÁMKY VO SVETLE APLIKAČNEJ PRAXE (Mgr. Zoltán Nagy, Mgr. Juraj Ondrejka, str. 467)
 12. PRÁVNÍ ÚPRAVA KOLEKTIVNÍCH OCHRANNÝCH ZNÁMEK V ČESKÉ REPUBLICE, VE SLOVENSKÉ REPUBLICE A VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH (Mgr. Vít Svejkovský, LL.M, str. 483)
 13. HRANIČNÍ JEV PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ: PŘÍRODNÍ LÉČITELSTVÍ (prof. JUDr. Ivo Telec, CSc, str.493)
 14. INSTITUT ROZLIŠOVACÍ ZPŮSOBILOSTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK DLE PRÁVNÍHO ŘÁDU ČESKÉ REPUBLIKY, EVROPSKÉ UNIE A SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH (Mgr. Martina Zdvihalová, str. 505)

C. Rodinné právo

 1. VÝKON RODIČOVSKÉ ODPOVĚDNOSTI PO UKONČENÍ SOUŽITÍ RODIČŮ (Mgr. Radka Demjanová, str. 526)
 2. PROBLEMATICKÉ ASPEKTY ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY JMENOVÁNÍ OPATROVNÍKA (Mgr. Barbora Hudková, str. 536)
 3. K AKTUÁLNÍM OTÁZKÁM POPÍRÁNÍ OTCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE (JUDr. Renáta Šínová PhD., Mgr. Jana Malá, str. 550)
 4. NIEKOĽKO POZNÁMOK K POSTAVENIU RODINNÉHO PRÁVA V REKODIFIKAČNOM PROCESESÚKROMNÉHO PRÁVA (JUDr. Natália Richterová, CSc, str.571)
 5. PRÁVO DÍTĚTE NA RODINNÝ ŽIVOT (JUDr. Ing. Romana Rogalewiczová, JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D, str. 583)

D. Civilné právo procesné

 1. KAM AŽ SIAHA PRINCÍP OCHRANY SLABŠEJ STRANY? (doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc, str. 593)
 2. ALTERNATÍVNE SPÔSOBY RIEŠENIA SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV NE/EFEKTÍVNYMECHANIZMUS? (Mgr. Vladimír Filičko,PhD, str. 602)
 3. POSLEDNÉ ZMENY V INSOLVENČNEJ LEGISLATÍVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY (JUDr. Rudolf Manik PhD., MBA, MHA, , str. 615)
 4. NOVÝ CIVILNÝ SPOROVÝ PROCES A EXEKUČNÉ SPORY (JUDr. Peter Molnár, PhD, str. 628)
 5. TROVY KONANIA PRI DERIVATÍVNEJ ŽALOBE V ZMYSLE UST. § 182 OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA (JUDr. Viliam Poništ, PhD, str. 639)
 6. LOGICKÁ KONZISTENTNOSŤ NORMATÍVNEHO SYSTÉMU AKO INTERPRETAČNÉ PRAVIDLO doc. JUDr. Marek Števček, PhD, str. 651)
 
ZOZNAM PUBLIKOVANÝCH PRÍSPEVKOV ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE KOŠICKÉ DNI SÚKROMNÉHO PRÁVA: KOŠICKÉ DNI SÚKROMNÉHO PRÁVA I (2018)
 

A. Súkromné právo:

 1. LOCATIO CONDUCTIO OPERIS (V RÍMSKOM PRÁVE) doc. JUDr. Blažena Antalová CSc.
 2. PRÁVNA SPÔSOBILOSŤ (NIELEN) V PRACOVNOM PRÁVE (JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.)
 3. STRATA ŠANCÍ (NÁDEJE)
  JUDr. Marián Ď
  urana, PhD., str. 31)
 4. POJMOVÉ ZNAKY POISTNEJ ZMLUVY A JEJ MIESTO V ZMLUVNOM SYSTÉME (JUDr. Imrich Fekete, CSc., str. 38)
 5. OCHRANA SPOTREBITEĽA V ZDIEĽANEJ EKONOMIKE (JUDr. Vladimír Filičko, PhD., str. 56)
 6. VPLYV NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ NA PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY VO VEREJNEJ DOPRAVE (JUDr. Jozef Greguš, str. 66)
 7. NEROVNOSŤ A MUTÁCIE POJMU SLOBODY: PUTOVANIE OD OBČIANSKEHO PRÁVA K PRÁV-NEJ FILOZOFII. (prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., str. 86)
 8. POROVNANIE PRÁVNEJ ÚPRAVY OBČIANSKOPRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI POSKYTOVATEĽAZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V SLOVENSKOM A ČESKOM PRÁVNOM PORIADKU (JUDr. Vladimíra Houdek Běhalová, str. 102)
 9. PRÁVNA POVAHA ZMENKOVÉHO ZÁVÄZKU (JUDr. Branislav Jablonka, PhD., str. 117)
 10. KRÁTKA ÚVAHA NA TÉMU PRIENIKU NEMOŽNOSTI PLNENIA A OKOLNOSTÍ VYLUČUJÚCICHZODPOVEDNOSŤ (doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. – doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD., str. 128)
 11. NIEKOĽKO POZNÁMOK K PRÍČINNEJ SÚVISLOSTI – KAUZÁLNY NEXUS (doc. JUDr. Katarína Kirstová, CSc., str. 142)
 12. THE RIGHTS VESTED IN (PERSONAL) CREDITORS OF PARTICIPANTS IN EUROPEAN ECONOMIC INTEREST GROUPINGS (EEIGS), EUROPEAN COMPANIES (SES) AND EUROPEAN COOPERATIVE SOCIETIES (SCES) WITHIN THESE ORGANISATIONAL UNITS. REMARKS PRIMARILY REGARDING TO ORGANISATIONAL UNITS RUNNIG THEIR ACTIVITY IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND (Assistent Profesor of legal science Grzegorz Kozieł str. 153)
 13. ALTERNATÍVNE RIEŠENIA PRE ZACHOVANIE KONTINUITY FUNGOVANIA ORGÁNOV V KAPITÁ- LOVÝCH OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH (JUDr. Žofia Mrázová, PhD., MCL., str. 166)
 14. UBERIZÁCIA A JEJ VPLYV NA PRACOVNÉ PRÁVO (JUDr. Andrej Poruban, PhD., str. 178)
 15. PRACOPRÁVNA SUBJEKTIVITA ZAMESTNANCA (NIELEN) V KONTEXTE DUŠEVNÉHO ZDRAVIA (JUDr. Monika Seilerová, PhD., str. 185)
 16. NEMAJETKOVÁ UJMA V SÚVISLOSTI SO ZÁSAHOM DO ŽIVOTA FYZICKEJ OSOBY PRI PRE-VÁDZKE MOTOROVÝCH VOZIDIEL A JEJ POISTNÉ KRYTIE Z POVINNÉHO ZMLUVNÉHO POISTENIA (JUDr. Peter Straka, str. 211)
 17. NÁJOM POĽNOHOSPODÁRSKYCH POZEMKOV PO ÚČINNOSTI ZÁKONA č. 291/2017 Z. z. (JUDr. Milan Sudzina, PhD. , str. 229)
 18. AUTONÓMNOSŤ SUBJEKTU A POSTMODERNÁ NORMOTVORBA (ODKAZ IMMANUELA KANTA SÚČASNEJ EURÓPSKEJ LEGISLATÍVE SÚKROMNÉHO PRÁVA) prof. JUDr. Marek Števček, PhD., str. 265)
 19. SANKČNÍ FUNKCE NÁHRADY ÚJMY: SKUTEČNE? (JUDr. Petr Šustek, PhD., str. 273)
 20. ZROZUMITEĽNOSTI A VHODNOSTI INFORMOVANIA V PRACOVNOM PRÁVE AKO PREDPO-KLADU SPLNENIA ZÁKONNÝCH INFORMAČNÝCH POVINNOSTÍ (doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M. – PhDr. Adam Madleňák, PhD., str. 288)
 21. KONANIE OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI NAVONOK – ŠTATUTÁRNY ORGÁN, SPLNOMOCNENEC, PROKURISTA (JUDr. Martina Tekeliová, str. 302)
 22. AEQUITAS A JEJ UPLATŇOVANIE V RÍMSKOM OBLIGAČNOM PRÁVE (doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD., str. 316)

B. Právo duševného vlastníctva:

 1. PRÁVO NA INFORMÁCIE OCHRANA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA (JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M., str. 324)
 2. EUROPEIZACE AUTORSKÉHO PRÁVA VE SVĚTLE NEJNOVĚJŠÍCH LEGISLATIVNÍCH NÁVRHŮ EVROPSKÉ KOMISE (JUDr. Marek Beneš, str. 346)
 3. DVOUSTRANNÉ DOHODY MEZI ČESKOSLOVENSKEM A TŘETÍMI ZEMĚMI K OCHRANĚ OZNA- ČENÍ PŮVODU – „ČESKOSLOVENSKÉ DĚDICTVÍ“ (Mgr. Michal Černý, Ph.D., str. 366)
 4. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ O GENERICKÉ DOMÉNY (prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., str. 391)
 5. FENOMÉN DROBNÝCH „PIRÁTŮ“ A SDÍLENÍ FILMŮ Z POHLEDU AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ PRAXE (Ing. Mgr. Bc. Petr Molnár, str. 397)
 6. PRÁVNA ÚPRAVA NEKALEJ SÚŤAŽE V EURÓPSKOM PRIESTORE A ÚVAHY DE LEGE FERENDA JUDr. Ľubomír Zlocha, PhD., str. 408)

C. Rodinné právo

 1. SPÔSOBILOSŤ MÁLOLETÉHO DIEŤAŤA ROZDHODOVAŤ SPÔSOBE A FORME POSKYTNUTIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI (Mgr. Peter Koromház, str. 424)
 2. RODINNÉ PRÁVO DE LEGE FERENDA – ÚVAHA NAD PROMĚNAMI RODINY, RODINNÉHO ŽI-VOTA A ZEJMÉNA STATUSOVÝCH RODINNYCH PRÁV (doc. JUDr. Zdeňka Králíčková Ph.D., str. 437)
 3. ZAMYSLENIE NAD ZÁKONOM O RODINE SO ZRETEĽOM NA ROZVOD MANŽELSTVA (JUDr. Gabriela Kubíčková, CSc., str. 450)
 4. ZÁKAZ STYKU RODIČA S MÁLOLETÝM DIEŤAŤOM (JUDr. Kristína Piovarčíová ml., str. 460)
 5. MOŽNOSTI OSVOJENCE ZÍSKAT INFORMACE O SVÉM OSVOJENÍ A BIOLOGICKÝCH KOŘENECHMgr. Lucia Skorušová, str. 470
 6. „OPATROVNÍCTVO“ V PRÁVNEJ ÚPRAVE CIVILNÉHO PROCESU (doc. JUDr. Romana Smyčková, PhD. – doc. JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M., str. 481)
 7. PROCESNÍ ZPŮSOBILOSTI NEZLETILÉHO V CIVILNÍM SOUDNÍM ŘÍZENÍ (JUDr. RenátŠínová, Ph.D., str. 489)
 8. NEODKLADNÉ OPATRENIA VO VECIACH MALOLETÝCH (JUDr. Erik Vadas, str. 500)
 9. MOŽNOSTI ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ RODIČŮ (JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D., str. 518)

D. Civilné právo procesné

 1. NIEKTORÝM OTÁZKAM PRÍPUSTNOSTI DOVOLANIA PODĽA § 421 CIVILNÉHO SPOROVÉHOPORIADKU
  JUDr. Jana Bajánková, str. 533)
 2. SUBSIDIÁRNA PRÁVOMOC ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY VERSUS OPRAVNÉPROSTRIEDKY V CIVILNOM SÚDNOM KONANÍ (JUDr. Jana Baricová, str. 543)
 3. NIEKOĽKO POZNÁMOK K ZMENE ŽALOBY (JUDr. Alexander Bröstl ml., str. 550)
 4. PROCESNOPRÁVNE SÚVISLOSTI DELENEJ PRÁVOMOCI SÚDOV A LIMITY ZDRUŽOVACIEHO PRÁVA – INTERDISCIPLINARITA ZODPOVEDNOSTI ZÁKONODARCU ZA RIEŠENIE SPOROV NA SLOVENSKU (JUDr. Jaroslav Čollák, PhD., str. 560)
 5. KOMPETENČNÉ VÝLUKY V RÁMCI SPRÁVNEHO SÚDNICTVA SO ZAMERANÍM NA VECI SÚK-ROMNEJ POVAHY (JUDr. Anita Filová, str. 586)
 6. VÝKLAD NIEKTORÝCH USTANOVENÍ O DOVOLANÍ (JUDr. Katarína Gešková, PhD., str. 595)
 7. FUNKCIA SPRÁVCU PODĽA ŠTVRTEJ ČASTI ZKR PO NOVELE ZÁKOVA Č.377/2016 Z. z. (JUDr. Katarína Kamenická, str. 613)
 8. USTÁLENÁ ROZHODOVACIA PRAX A ODKLON OD NEJ (JUDr. Anna Kovaľová, str. 621)
 9. UPOMÍNACIE KONANIE AKO ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA SPOROV V OBČIANSKOM SÚDNOM KONANÍ (JUDr. Lenka Kristofčáková, PhD., str. 633)
 10. ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA AKO DÔVOD NA OBNOVU KONANIA JUDr. Anna Kseňáková, str. 651).
 11. ODDĹŽENIE AKO NOVÝ FENOMÉN CIVILNÉHO PROCESU (JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA, str. 657)
 12. SKUTKOVÝ ZÁKLAD SÚDNEHO ROZHODNUTIA V SKRÁTENÝCH KONANIACH PRI SKRÁTENÝCH ROZHODNUTIACH (doc. JUDr. Peter Molnár, PhD., str. 667)
 13. VPLYV PRÁVNEJ ÚPRAVY ODDĹŽENIA NA EXEKUČNÉ KONANIA PODĽA SLOVENSKÉHO PRÁV-NEHO PORIADKU (JUDr. Martin Serfőző, str. 675)
 14. ODDĹŽENIU FYZICKÝCH OSÔV PODĽA ŠTVRTEJ ČASTI ZKR (JUDr. Ing. Andrea Ševčiková, str. 691)