Program konferencie

VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE:

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
prof. JUDr. Branislav Hazucha, LL.D. MJur.
prof. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., LL.M.
prof. JUDr. Romana Smyčková, PhD.
prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
doc. JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.
doc. Dr. Iur. Mgr. Martin Husovec, PhD.
doc. JUDr. Pavel Koukal, PhD.
doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.
doc. JUDr. Milan Sudzina, PhD.
JUDr. Miroslav Sedláček , LL.M., Ph.D.

 

PROGRAM KONFERENCIE

17. apríl 2024

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 

KOŠICKÉ DNI SÚKROMNÉHO PRÁVA V.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM KONFERENCIE

 

1.deň

17. apríl 2024 (streda)

 

PLÉNUM 

 

12:00-13:00

PREGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

 

MODERÁTORI

Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

Doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.

Privítanie hostí

 

13:00

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONFERENCIE

Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

 

POZDRAVNÉ VYSTÚPENIA

Prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.,

dekan UPJŠ PF v Košiciach

JUDr. Ivan Fiačan, PhD.,

predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

  

PREDNES PLENÁRNYCH PRÍSPEVKOV

13:20 – 13:40

Prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.

Princípy, na ktorých bude stáť nový Občiansky zákonník

13:40 – 14:00

Prof. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., LL.M.

Možnosti a limity digitalizácie v civilnom práve procesnom

14:00 – 14:20

Prof. JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Limity digitalizácie v civilnom mimosporovom procese

14:20-14:40

Doc. JUDr. Martin Križan, PhD.

Digitálne technológie a možnosti ich využitia ako nového transakčného rámca

14:40 – 15:00

JUDr. Miroslav Sedláček , LL.M., Ph.D.

Automatizace v rozhodování civilního soudu – možnost, nebo nutnost?

15:00 – 15:20

COFFEE BREAK

15:20 – 15:40

Prof. JUDr. Branislav Hazucha, LL.D. MJur.

Spravodlivé odmeňovanie v autorskom práve: Výzvy a možné riešenia (online)

15:40 – 16:00

Doc. Dr. Iur. Mgr. Martin Husovec, PhD.

Nekalá súťaž a kolektívne vymáhanie práv

16:00 – 16:20

Doc. JUDr. Pavel Koukal, PhD.

Evropský systém ochrany dat

16:20 – 16:40

Doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.

Akt o digitálnych službách v boji proti dezinformáciám ako každodennej dávke virtuálnej reality

 

16:40 – 17:00

PLENÁRNA DISKUSIA

 

17:00

VEČERA 

Reštaurácia Hotel Hilton

 

19:00

NÁRODNÉ DIVADLO KOŠICE 

Johann Strauss: Netopier

opereta

 

BLOK 1

2.deň 18. apríl 2024 

(štvrtok)

 

SEKCIA

RODINNÉ PRÁVO

 

MODERÁTORI

Mgr. Peter Koromház, PhD. 

JUDr. Miroslava Kušníriková, PhD.

 

9:00 – 9:10

JUDr. Renáta Šínová, PhD. 

Určení otcovství souhlasným prohlášením po novelizaci k 1. 1. 2024 

9:10 – 9:20

Veronika Vališová 

Církevní sňatek v kontextu možného přijetí tzv. Manželství pro všechny

9:20 – 9:30

JUDr. Lenka Westphalová, PhD.  

Práva dítěte v online prostoru

9:30 – 9:40

Mgr. Petra Kotápišová 

Dítě jako zvlášť zranitelný spotřebitel v prostředí sociálních sítí

9:40 – 9:50

Mgr. Peter Koromház, PhD.

Ochrana maloletých v digitálnom priestore  v podmienkach SR

 

9:50 – 10:20

DISKUSIA 

UZATVORENIE SEKCIE RODINNÉ PRÁVO

 

10:20 – 10:40

COFFEE BREAK

 

BLOK 1

2.deň 18. apríl (štvrtok)

 

SEKCIA

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

 

MODERÁTORKA

Doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.

 

10:40 – 10:50

JUDr. Tomáš Klinka 

Vymáhanie práv duševného vlastníctva: princíp efektivity a princíp proporcionality v praxi

10:50 – 11:00

PhDr. Mgr. Michal Krajčírovič

Excesivní předběžná opatření v civilních řízeních souvisejících s autorským právem

11:00 – 11:10

JUDr. Štefan Varholík  

Súdna ochrana know-how 

11:10 – 11:20

JUDr. Laura Bachňáková Rózenfeldová, PhD. 

Trestnoprávna ochrana digitálneho obsahu v podmienkach Slovenskej republiky

11:20 – 12:00

DISKUSIA

12:00 – 13:00

OBED

13:00-13:10

JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

Právo autorov a vydavateľov na náhradu odmeny

13:10-13:20

JUDr. Ivan Husár, LL.M.

Výkon majetkových práv nezastupovaných nositeľov práv v zmysle Autorského zákona

13:20-13:30

Dr. Wojciech J. Kosior, LL.M.

AI and Intellectual Property Law

13:30 – 13:40

JUDr. Lukáš Macko, PhD. 

Uplatnenie Aktu DSA v praxi a jeho vplyvy v podnikateľských štruktúrach

13:40 – 14:00

DISKUSIA

14:00 – 14:20

COFFEE BREAK

14:20 – 14:30

JUDr. Michal Černý, PhD. 

Ochrana zeměpisných označení v digitálním prostoru Internetu – vybrané výzvy

14:30 – 14:40

JUDr. Radim Charvát, PhD., LL.M.  

Nová unijní právní úprava zeměpisných označení ve vztahu k doménovým jménům

14:40 – 14:50

Doc. Ing. Peter Zajác, PhD., 

Ing. Jozef Čapla, PhD.

Ing. Jozef Čurlej, PhD. 

Význam úžitkových vzorov pri odhaľovaní falšovania mliečnych výrobkov

14:50 – 15:10

DISKUSIA 

UZATVORENIE SEKCIE RÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

 

 

19:00

SLÁVNOSTNÝ RAUT

  

BLOK 2

2.deň 18. apríl 2024 (štvrtok)

 

SEKCIA

CIVILNÉ PRÁVO PROCESNÉ

 

MODERÁTORI

Doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.

Doc. JUDr. Milan Sudzina, PhD.

Doc. JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.

 

09:00 – 9:10

JUDr. Dominik Čipka 

Niektoré aspekty trov civilného sporového konania

9:10 – 9:20

JUDr. Rastislav Trnka 

Formulárový odpor proti platobnému rozkazu 

9:20 – 9:30

Doc. JUDr. Katarína Zajác Ševcová, PhD. 

Implementácia digitalizácie súdnej spolupráce v európskej únii a situácia v slovenskom civilnom konaní

9:30 – 9:40

JUDr. Zuzana Mikulová, PhD. 

Princíp právnej istoty pri posúdení otázky náhrady za zákonné vecné bremená

9:40 – 9:50

JUDr. Martin Serfőző, PhD. 

Neodkladné opatrenie ako prostriedok ochrany subjektívnych práv pred umelou inteligenciou

9:50 – 10:00

Doc. JUDr. Marian Ďurana, PhD. 

Elektronické doručovanie v civilnom práve

10:00 – 10:20

DISKUSIA

10:20 – 10:40

COFFEE BREAK

10:40 – 10:50

Doc. JUDr.  Milan Sudzina, PhD. 

Preventívna reštrukturalizácia

10:50 – 11:00

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA 

Veriteľské orgány v konkurzných konaniach ako nástroj efektívneho vymáhania pohľadávok od dlžníkov

11:00 – 11:10

Doc. JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. 

Neexistujúci dohľad nad rozhodcovským súdnictvom? Niekoľko úvah nad odmietaním právomoci orgánmi alternatívneho riešenia sporov

11:10 – 11:20

Mgr. Viktória Jančárová 

Mgr. Martin Hrčka 

Zmena paradigmy: elektronizácia exekúcií a budúcnosť dražieb

11:20 – 11:30

Mgr. Michaela Szittyaiová 

Právna (č)istota civilných rozhodnutí z európskej perspektívy. Žaloba na obnovu konania a prejudiciálne otázky

 

11:30 – 12:00

DISKUSIA

 

12:00 – 13:00

OBED

13:00 – 13:10

Mgr. Tobiáš Pacák 

Právo na súdnu ochranu v kontexte nárokov, ktorých výška závisí od úvahy súdu

13:10 – 13:20

JUDr. Ján Pollák 

Miesto podania žaloby na obnovu konania podľa Správneho súdneho poriadku ako ďalšia podmienka prípustnosti?

13:20 – 13:30

JUDr. Viktória Koľveková, PhD. 

Hranice uplatňovania formálnej pravdy v civilnom sporovom konaní pri posudzovaní vecnej legitimácie.

13:30 – 13:40

JUDr. Miroslava Kušníriková, PhD. 

Pasivita slabšej strany ako rozhodujúci determinant budovania skutkového základu súdneho rozhodnutia 

13:40 – 13:50

JUDr. Martina Kerekešová 

Rozdiely, plusy a mínusy elektronického v porovnaní s vlastnoručným podpisom

13:50 – 14:10

DISKUSIA

 

UZATVORENIE SEKCIE CIVILNÉ PRÁVO PROCESNÉ

 

14:10 – 14:30

COFFEE BREAK

 

BLOK 2

2.deň 18. apríl 2024 (štvrtok)

 

SEKCIA

OBČIANSKE PRÁVO HMOTNÉ

 

MODERÁTOR

JUDr. Vladimír Filičko, PhD.

 

14:30 – 14:40

Doc. JUDr. PhDr. Marian Horváth, Ph.D. 

JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

Prelomenie zásady nemo plus iuris pri nadobúdaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam od nevlastníka

14:40-14:50

Doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. univ. Prof.

JUDr.  Veronika Zoričáková, PhD.

Problematické aspekty zodpovednosti štátu za súkromnoprávne nároky poškodených nečinnosťou štátu pri odstraňovaní starých environmentálnych záťaží

14:50 – 15:00

JUDr. Ľuboslav Sisák, PhD.

Cezhraničné nároky poškodených vlastníkov áut zo škandálu Dieselgate

15:00 – 15:10

Dr. Grzegorz Nancka 

Teaching law in the 21st century. Between history and the contemporary

15:10 – 15:20

Dr. hab. Roman Uliasz, prof. UR 

Applying General-Purpose LLMs to Handle Legal Tasks in Private Law

 

15:20 – 15:40

DISKUSIA

15:40 – 16:00

COFFEE BREAK

 

16:00 – 16:10

Mgr. Ivan Kundrát, PhD. 

Inštitút doručovania písomností v pracovnoprávnych vzťahoch – vznik, význam a ďalší osud

16:10 – 16:20

Mgr. Natália Kalinák 

Elektronická komunikácia v pracovnom práve

16:20 – 16:30

Doc. Mgr. Lenka Dufalová, PhD.

Mgr. Tamara Čipková, PhD.

Objektivizácia výživného rodičov k deťom

16:30 – 16:40

JUDr. Vladimír Filičko, PhD.

Vplyv digitalizácie na právny poriadok Európskej únie a Slovenskej republiky 

16:40 – 17:00

DISKUSIA

 

UZATVORENIE SEKCIE OBČIANSKE PRÁVO HMOTNÉ

 

19:00

SLÁVNOSTNÝ RAUT

 

3.deň 19. apríl 2024 (piatok)

9:00-12:00

 PLENÁRNA DISKUSIA

ZHODNOTENIE KONFERENCIE,