Program konferencie

Program Konferencie Košické dni súkromného práva IV. (2022) 

Konferencia začne dňa 15. júna 2022 okolo 13.00, a to plenárnym zasadnutím, v rámci ktorého vystúpi viacero vedeckých autorít, zoznam ktorých bude zverejnený na webovej stránke konferencie.

V PLENÁRNEJ SEKCII VYSTÚPIA:

 • Marek Števček – Univerzita Komenského v Bratislave  
 • Ján Šikuta – Predseda Najvyššieho súdu SR   
 • Jana Baricová – Ústavný súd SR  
 • Robert  Šorl – Ústavný súd SR  
 • Michal Turošík – Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta  
 • Ivo Telec – Univerzita Palackého v Olomouci  
 • Martin Boháček – Masarykova univerzita  
 • Ivan Fiačan – Predseda Ústavného súdu SR   
 • Milana Hrušáková – Univerzita Palackého v Olomouci – Právnická fakulta 
 • Pavol Naď – Predseda Najvyššieho správneho súdu SR 
 • Peter Molnár – Ústavný súd SR, Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach.

Dňa 16. júna a 17. júna (doobeda) budú prebiehať rokovania v jednotlivých sekciách – Občianske právo hmotné, Civilné právo procesné, Právo duševného vlastníctva a Rodinné právo obsahovo zameraných na tému riešeného projektu, ktorou je ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva.

Z uvedeného dôvodu by sme privítali, ak by boli príspevky zamerané predovšetkým na horeuvedenú tému riešeného projektu. Plánovanou súčasťou programu konferencie je slávnostný raut dňa 16. júna 2022.