Program konferencie

Program Konferencie Košické dni súkromného práva IV. (2022) 

ČASOVÝ HARMONOGRAM KONFERENCIE

 1.deň: 15.06.2022 (streda)

PLÉNUM

12:00-13:00

PREZENTÁCIA

MODERÁTOR

doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.

Privítanie hostí

13:00

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONFERENCIE

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

POZDRAVNÉ VYSTÚPENIE

prof. Ing. Pavol Sovák, PhD., rektor UPJŠ

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., dekan UPJŠ PF Košice

JUDr. Ivan Fiačan, PhD., predseda Ústavného súdu SR

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., Univerzita Palackého Olomouc

PREDNES PRÍSPEVKOV

14:00-14:20

JUDr. Ján Šikuta, PhD.

Princíp právnej istoty a úloha Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pri jeho posilňovaní

14:20-14:40

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

Otváranie textúry postmoderných kodifikácií

14:40-15:00

prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Pravda na internetu 

COFFEE BREAK 

MODERÁTORKA

doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.

15:20-15:40

prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Autorskoprávní ochrana lidských hodnot v digitálním prostředí

15:40-16:00

JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

Předběžná opatření o úpravě poměrů dítěte po 1. 1. 2022

16:00-16:20

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.

JUDr. Marian Ďurana, PhD.

Pacta sunt servanda a možnosti jej korekcie

16:20-16:40

doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.

Nesprávne právne posúdenie veci v dôsledku neodklonenia sa od (prekonanej) judikatúry

17:00

VEČERA

Reštaurácia Hotel Hilton

19:00

ŠTÁTNE DIVADLO KOŠICE

Emmerich Kálmán : Vojvodkyňa z Chicaga

(opereta)

2.deň 16.06.2022 (štvrtok) 

BLOK 1

SEKCIA – PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

MODERÁTORKA: doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.

PREDNES PRÍSPEVKOV

09:00-09:10

prof. JUDr. Branislav Hazucha, LL.D. Mjur.

Pop art z pohľadu autorského práva

09:10-09:20

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

Ochrana ľudských hodnôt po smrti ich tvorcov 

09:20-09:30

JUDr. Zuzana Adamová, PhD.

Novela autorského zákona: čo si vydavatelia objednali a čo vydavatelia dostali

09:30-09:40

JUDr. Laura Bachňáková Rózenfeldová, PhD.

Výsledky trestnoprávneho stíhania porušení autorských práv na Slovensku 

DISKUSIA 

COFFEE BREAK

10:15-10:25

Mgr. Renáta Romanová

Osobitosti autorskoprávnej ochrany počítačového programu 

10:25-10:35

PhDr. Mgr. Michal Krajčírovič

Excesivní článek 17 směrnice o autorském právu a jeho implementace 

10:35-10:45

JUDr. Lukáš Macko

Vývoj aplikácie článku 17 smernice č. 2019/790 v kontexte implementácie v členských štátoch EÚ

10:45-10:55

doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.

Výkon práv a slobôd v kontexte hodnotovej orientácie reformy autorského práva

DISKUSIA

11:10-11:20

Mgr. Michal Černý Ph.D.

Prosazení a jeho význam v právu označení zeměpisného původu 

11:20-11:30

JUDr. Štefan Varholík

Súdna ochrana know-how

DISKUSIA 

UZATVORENIE SEKCIE PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

12:00-13:00

OBED

BLOK 2

2.deň 16.06.2022 (štvrtok)

SEKCIA – OBČIANSKE PRÁVO HMOTNÉ A RODINNÉ PRÁVO

MODERÁTOR:

JUDr. Vladimír Filičko, PhD. 

PREDNES PRÍSPEVKOV

13:00-13:10

JUDr. Tomáš Tintěra, Ph.D.

Výměnek jako staro-nový smluvní typ (po 8 letech)

13:10-13:20

JUDr. Vladimíra Houdek Běhalová

Náhrada škody na zdraví vo svetle prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva 

13:20-13:30

JUDr. Vladimír Filičko, PhD.

Teoreticko-aplikačné otázky práva na primerané finančné zadosťučinenie pri úspešnom uplatnení práv spotrebiteľa na súde

13:30-13:40

JUDr. Martina Kerekešová

Elektronické právne úkony a následky ich neplatnosti

DISKUSIA

COFFEE BREAK

14:15-14:25

doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., LL.M.

Mgr. Tamara Čipková, PhD.

Limity úpravy styku biologického otca dieťaťa ako blízkej osoby

14:25-14:35

Mgr. Peter Koromház, PhD.

Právo dieťata poznať svojich rodičov v kontexte osobitostí rodinného práva

14:35-14:45

Mgr. Petra Kotápišová

Ručení společníka a jednatele za dluhy společnosti s ručením omezeným 

DISKUSIA

UZATVORENIE SEKCIE OBČIANSKE PRÁVO HMOTNÉ A RODINNÉ PRÁVO 

BLOK 3

2.deň 16.06.2022 (štvrtok)

SEKCIA – CIVILNÉ PRÁVO PROCESNÉ

MODERÁTORI: doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.

   doc. JUDr. Milan Sudzina, PhD.

PREDNES PRÍSPEVKOV

09:00-09:10

JUDr. Anna Kseňáková

Ústavnoprávne externality rekodifikácie civilného procesu

09:10-09:20

doc. JUDr. Katarína Ševcová, PhD.

Prejudicialita v kontexte procesných princípov v civilnom procese

09:20-09:30

JUDr. Martin Serfőző

Neodkladné opatrenie ako prostriedok ochrany obchodného tajomstva

09:30-09:40

Mgr. Viliam Poništ, PhD.

K niektorým aspektom prekvapivých rozhodnutí z pohľadu odvolacieho konania

09:40-09:50

doc. JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.

Súkromné právo procesné – kontexty koexistencie existujúcich decíznych systémov a prístup zákonodarcu

DISKUSIA  

COFFEE BREAK 

10:25-10:35

JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D., LL.M.

Nad soudcovskou moderací náhrady nákladů řízení – vybrané aplikační problémy

10:35-10:45

JUDr. Aneta Kšenžighová, MBA.

doc. JUDr. Ing. Martin Kubinec, PhD.

Rozhodovacia činnosť súdov o nároku na paušálnu náhradu nákladov v stredoeurópskom priestore

10:45-10:55

JUDr. Dominik Čipka

Nárok podľa §369c obchodného zákonníka c/a nárok na náhradu trov právneho zastúpenia

10:55-11:05

JUDr. Viktória Koľveková

JUDr. Miroslava Kušníriková

Rozhodovanie o trovách konania vedeného na podklade formulárovej žaloby 

DISKUSIA

11:20-11:30

JUDr. Ing. Simona Smolková

Mgr. Jakub Dzimko

Dieťa ako slabšia strana v civilnom procese

11:30-11:40

Mgr. Radka Zálešáková

Specifika předběžného řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí v právní úpravě čr, aneb nabízí právní úprava týrané osobě dostatečnou pomoc? 

DISKUSIA 

12:00-13:00

OBED 

PREDNES PRÍSPEVKOV

13:00-13:10

Mgr. Jakub Dzimko

JUDr. Lenka Ušiaková, PhD.

JUDr. Andrea Barancová, PhD.

Smrť dlžníka v procese oddlženia fyzickej osoby

13:10-13:20

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA

Ochrana práv veriteľov a dlžníkov v režime osobných bankrotov po 5 rokoch od prijatia zmien v oddlžení

13:20-13:30

doc. JUDr. Milan Sudzina, PhD.

Priznanie hlasovacích a ďalších práv spojených s popretou pohľadávkou v konkurznom konaní 

DISKUSIA 

COFFEE BREAK

14:05-14:15

JUDr. Katarína Tomková

Lekársky posudok ako dôkazný prostriedok v medicínskych sporoch

14:15-14:25

JUDr. Miroslava Kušníriková

JUDr. Viktória Koľveková

Postavenie žalobcov v sporoch proti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 

DISKUSIA

14:40-14:50

JUDr. Lukáš Tomáš

O odňatí základného práva na správnu súdnu ochranu postúpením veci správnym súdom civilnému súdu a interpretačnej nejasnosti súvisiacej s avizovaným postúpením

14:50-15:00

JUDr. Róbert Jakubáč, PhD.

Kataster nehnuteľností a inštitúty civilného práva procesného

15:00-15:10

JUDr. Ján Pollák

Komparácia inštitútu žaloby na obnovu konania podľa správneho súdneho poriadku v SR a ŠR 

DISKUSIA  

UZATVORENIE SEKCIE CIVILNÉ PRÁVO PROCESNÉ 

19:00

SLÁVNOSTNÝ RAUT

Reštaurácia Hotel Hilton

 3. deň – 17.6.2022 (piatok).

9:00-12:00

Zhodnotenie konferencie, plenárna diskusia, panelové diskusie.