Program konferencie

Program Konferencie Košické dni súkromného práva III. (2021) 

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA KOŠICKÉ DNI SÚKROMNÉHO PRÁVA III.

ČASOVÝ HARMONOGRAM KONFERENCIE 1.deň: 21.04.2021 (streda)

13:00
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONFERENCIE

Úvodné slovo a moderátor

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

Pozdravné vystúpenie

doc. Miroslav Štrkolec, PhD., dekan UPJŠ PF v Košiciach
JUDr. Ivan Fiačan, PhD., predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

13:20 – 13:40
doc. JUDr. Jozef Salač, PhD. 

Covid 19

13:40 – 14:00

JUDr. Robert Šorl, PhD.

Náhrada nemajetkovej újmy a náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia. O argumente z mlčania zákona.

14:00 – 14-20

JUDr. Marica Pirošíková

Mater sempre certa est“ – prípad O.H. a G.H. proti Nemecku

14:20-14:40

JUDr. Ján Šikuta, PhD.

Súdne rozhodnutie a jeho právne následky

15:00 – 15:20
doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. – 
JUDr. Marian Ďurana, PhD.

Človek ako objekt právneho vzťahu

15:20 – 15:40
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.
Úkony orgánov verejnej správy vo veciach súkromnoprávnej povahy

15:40 – 16:00
doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.
Niekoľko poznámok k prípustnosti dovolania z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci

16:00 – 16:20
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
Ústavnoprávne kolízie ochrany výsledkov tvorivej duševnej činnosti v digitálnom svete

 

BLOK 1
2.deň: 22.04.2021 (štvrtok)

SEKCIA – OBČIANSKE PRÁVO MODERÁTORI: prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

JUDr. Vladimír Filičko, PhD.

08:30-08:50
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
Hodnoty a právny systém formujúce princípy v ére dekonštrukcie: sme svedkami, nového smerovania či dekadencie?

08:50-09:05
doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
JUDr. Ondřej Drachovský
Darování pro případ smrti a právo na povinný díl – současný stav a úvahy de lege ferenda

09:05-09:20
JUDr. Ing. Karin Raková, PhD. MBA
JUDr. Pavol Rak, PhD.
Zákonná odkladacia podmienka účinnosti právneho úkonu (conditio legis)

09:35-09:50
Mgr. Sandra Meňhartová
Nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam od nevlastníka v zmysle ustanovenia § 1500 ABGB

09:50-10:05
doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Správa společných částí nemovitosti v bytovém spoluvlastnictví bez vzniku právnické osoby v právním řádu České republiky de lege lata

10:05-10:20
JUDr. Roman Chaloupka
Blankosměnka a oprávnění věřitele plynoucí z dohody o směnečném vyplňovacím právu

10:35-10:50
Mgr. Bc. Ondřej Dostál
Ochrana akcionářů a členů volených orgánů při distančním rozhodování valné hromady

10:50-11:05
JUDr. Bc. Michal Volf
Ochrana práv člena spolku v České republice

11:05-11:20
JUDr. Anna Kseňáková
Ústavnoprávny rozmer ochrany ľudských hodnôt v súkromnom práve

11:35-11:50
JUDr. Vladimíra Houdek Běhalová
Úprava občianskoprávnej zodpovednosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v nemeckom právnom poriadku

11:50-12:00
JUDr. Katarína Tomková
JUDr. Ivan Humeník PhD.
Ochrana zdravia pacienta prostredníctvom inovatívnych metód liečby v kontexte zodpovednosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

12:00-12:10
JUDr. Martina Kerekešová
Elektronické uzatváranie zmlúv. (clik-wrap zmluva ako najčastejší typ elektronickej kontraktácie)

12:10-12:20
JUDr. Vladimír Filičko, PhD.
Racionalizácia určovania začiatku plynutia subjektívnej premlčacej doby pri bezdôvodnom obohatení

12:30-13:00 PRESTÁVKA

BLOK 1
2.deň: 22.04.2021 (štvrtok)

SEKCIA – OBČIANSKE PRÁVO MODERÁTOR: JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.

13:00-13:15
doc. JUDr. Kristian Csach, PhD., LL.M.
Možnosti všeobecného režimu zodpovednosti členov orgánov právnických osôb súkromného práva v rekodifikácii súkromného práva

13:15-13:30
doc. JUDr. Lucia Žitňanská PhD.
Potreba osobitného režimu zodpovednosti členov orgánov obchodných spoločností v rekodifikácii súkromného práva

13:30-13:45
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
Nástrahy zovšeobecňovania zodpovednosti členov orgánov právnických osôb v rekodifikácii súkromného práva: Je pravidlo business judgment rule obsiahnuté v starostlivosti dobrého hospodárstva?

14:00-14:15
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Nástrahy zovšeobecňovania zodpovednosti členov orgánov právnických osôb v rekodifikácii súkromného práva: Je možné aplikovať business judgment rule, pravidlá pre indemnitu a absolutórium v nadáciách ?

14:15-14:30
JUDr. Radovan Pala, Ph.D., LL.M.
Liberačné dôvody zodpovednosti členov orgánov právnických osôb súkromného práva v rekodifikácii súkromného práva

14:30-14:45
Mgr. Michal Sokol
Digitalizácia konania právnických osôb na príklade kapitálových obchodných spoločností

15:00 UKONČENIE ONLINE PRENOSU BLOK 1

BLOK 2
2.deň 22.04.2021 (štvrtok)

SEKCIA – CIVILNÉ PRÁVO PROCESNÉ MODERÁTORI: doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.

doc. JUDr. Milan Sudzina, PhD.

08:30-08:45
JUDr. Miroslav Sedláček, PhD., LL.M.
Pojetí věcné legitimace v civilním procesu a možnosti nápravy jejího nedostatku

08:45-09:00
JUDr. Miroslava Kušníriková
Žaloba na obnovu konania v civilnom procese z pohľadu práva novôt

09:00-09:15
JUDr. Jaroslav Čollák, PhD
Spor (ový moment) ako tajomný fenomén

09:30-09:45
doc. JUDr. Milan Sudzina, PhD. 
Neodkladné opatrenia v konkurznom práve

09:45-10:00
JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA
K inštitútu oddlženia v konkurznom práve Slovenska

10:00-10:15
JUDr. Lenka Ušiaková, PhD.
Mgr. Jakub Dzimko
Vyhlásenie konkurzu ako spôsob zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov

10:15-10:30
JUDr. Bc. Filip Balla
Speňažovanie nehnuteľností v oddlžovacom konkurze

BLOK 2
2.deň 22.04.2021 (štvrtok)

SEKCIA – RODINNÉ PRÁVO MODERÁTOR: Mgr. Peter Koromház, PhD.

11:00-11:15
PhDr. JUDr. Lilla Garavová, PhD. 
Slovensko a Dohovor o právach dieťaťa

11:15-11:30
JUDr. Kristína Malá Piovarčíová
Nezhoda rodičov o podstatných záležitostiach dieťaťa

11:30-11:45
Mgr. Václava Burianová
Vybrané otázky související s rozhodováním soudu o střídavé péči a její aplikací v praxi

12:00-12:15
Mgr. Karolína Hanzlová 

Institut civilního manželství v Tunisku

12:15-12:30
Mgr. Bc. Denisa Kotroušová
Význam souhlasu k provedení umělého oplodnění z pohledu určení a existence otcovství

12:30-12:45
Mgr. Peter Koromház, PhD. 

Neplatnosť súhlasného vyhlásenia

13:00-13:15 PRESTÁVKA

2.deň 22.04.2021 (štvrtok) BLOK 2

SEKCIA – PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA MODERÁTORKA: doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD. , LL.M

13:15-13:30
prof. JUDr. Branislav Hazucha LL.D.
Umelá inteligencia a jej dopad na tvorbu a autorské právo

13:30-13:45
Mgr. Dominik Vaszily
Umelá inteligencia a právne aspekty ochrany duševného vlastníctva

13:45-14:00
JUDr. Zuzana Adamová, PhD. 

Právo autora na odmenu

14:15-14:30
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
Požadavek přesnosti a objektivní identifikace předmětů ochrany duševního vlastnictví

14:30-14:45
Mgr. Michal Černý, Ph.D.
Aktuální výzvy v právu označení zeměpisného původu

14:45-15:00
JUDr. Štefan Varholík
Know-how ako predmet obchodného tajomstva

15:15-15:30
Mgr. Renáta Romanová
Osobitosti licencovania autorských diel v digitálnom prostredí

15:30-15:45
Mgr. Lukáš Macko
Zodpovednosť poskytovateľov za zdieľanie chráneného obsahu v kontexte Smernice o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu

15:45-16:00
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD,. LL.M.
Postavenie vydavateľov periodickej tlače na digitálnom jednotnom trhu

16:15

UKONČENIE ONLINE PRENOSU BLOK 2