Konferenčný poplatok

KDSP III. online

Konferencia v online platforme MS TEAMS
20
 • ZBORNÍK
UPJŠ V KE

KDSP III.

Konferencia prezenčnou formou
20
 • OBČERSTVENIE
 • ZBORNÍK
 • KONFERENČNÉ MATERIÁLY
 • VEČERA
 • OBED
 • KONFERENČNÝ RAUT
UPJŠ V KE

 Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti nie je možné predpokladať vývoj epidemiologickej situácie a ani vývoj opatrení s ňou súvisiacich, je priebeh Medzinárodnej vedeckej konferencie „Košické dni súkromného práva III“ predbežne plánovaný jedine online formou v online platforme MS Teams. 

V prípade, ak by to epidemiologická situácia v nasledujúcom období dovoľovala, bude konferencia prebiehať kombináciou prezenčnej formy a online formy, prípadne výlučne prezenčnou formou, o čom budú účastníci vopred informovaní. 
Prezenčná forma konferencie by mala prebehnúť štandardne v priestoroch Hotela DoubleTree by Hilton v Košiciach.

V prípade účastníkov, ktorí budú v prípade tejto možnosti zaregistrovaní iba pre „online formu“ konferencie bude možné zmeniť formu registrácie a preregistrovať sa na prezenčnú formu konferencie s tým, že poplatok ostane nezmenený.

UPOZORNENIE:
Uhradenie stanoveného konferenčného poplatku je potrebné vykonať v zmysle vystavenej faktúry najneskôr do 28.februára 2021.

PLATOBNÉ ÚDAJE:

 • Právnická fakulta UPJŠ, Kováčska 26, 040 75  Košice
  IČO:00397768
 • DIČ: 2021157050
 • IČ DPH: SK2021157050
 • Číslo účtu: SK69 8180 0000 0070 0007 8432
 • SWIFT/BIC: SPSRSKBA
 • Názov a adresa peňažného ústavu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava 15
 • VS:  1501
 • Správa  pre príjmateľa  : Priezvisko , meno, titul
 • (v správe pre príjmateľa –  najprv priezvisko, potom meno a prípadné tituly – je tam obmedzený počet miest)