Pokyny k príspevku

1. Recenzovaný zborník vedeckých prác

Výstupom z konferencie bude tlačený recenzovaný zborník vedeckých prác, ktorý bude účastníkom konferencie odovzdaný v deň konania konferencie.

Z uvedeného dôvodu je príspevky do zborníka potrebné odovzdať najneskôr do 31. marca 2024.

2. Technické pokyny pre spracovanie príspevkov

Základné pokyny:

 • maximálny rozsah príspevku je 15 normostrán
 • termín na odovzdanie príspevku – najneskôr do 31.3.2024
 • e-mailová adresa na odovzdanie príspevku – info@kdsp.sk

Technické pokyny pre spracovanie príspevkov:

 • text príspevku je potrebné napísať v MS Word, súbor doc., docx., rtf., nie pdf
 •  typ písma Times New Roman v celom texte príspevku
 • názov príspevku – bold, veľké písmená, veľkosť písma 14, centrovať nastred
 • tituly, meno a priezvisko autora/autorov – veľkosť písma 12, bold, centrovať nastred
 • pracovisko autora (napr. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta) – veľkosť písma 12, centrovať nastred
 • e-mailový kontakt na autora – veľkosť písma 12, centrovať nastred
 • abstrakt v slovenskom jazyku – veľkosť písma 12, zarovnať text na stranu
 • abstrakt v  anglickom jazyku – veľkosť písma 12, zarovnať text na stranu
 • kľúčové slová v slovenskom jazyku – max. 5 – veľkosť písma 12, zarovnať text na stranu
 • kľúčové slová v anglickom jazyku – max. 5 – veľkosť písma 12, zarovnať text na stranu
 • poznámky pod čiarou (na konci strany) – veľkosť písma 10, riadkovanie 1, zarovnanie na šírku, vkladať cez „Referencie – Vložiť poznámku pod čiarou“
 • nadpisy v texte – veľkosť písma 12, bold, zarovnať na stranu
 • text príspevku – veľkosť písma 12, zarovnať na stranu, riadkovanie v celom texte príspevku 1,0
 • v texte používajte tabulátor (1,25 cm)
 • okraje súboru 2,5 cm (všetky strany)
 • strany nečíslujte
 • zoznam použitých zdrojov – nasleduje na konci príspevku – veľkosť písma 12, bold, zoradiť v abecednom poradí, zarovnať na stranu
 • pri zdrojoch, ktoré majú pridelený DOI identifikátor, uvádzať aj číslo DOI

Požiadavky na spôsob citovania zdrojov:

Monografie:
VOJČÍK, P. et al. Občianske právo hmotné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021. 764 s. ISBN 978-80-7380-845-7

Článok v časopise:
VOJČÍK, P. Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem. In Acta Universitatis Carolinae: Iuridica. ISBN 0323-0619, 2022, roč. 68, č. 2, s. 149-162. https://doi.org/10.14712/23366478.2022.25

Príspevok v zborníku:
BAČÁROVÁ, R.  Výkon práv a slobôd v kontexte hodnotovej orientácie reformy autorského práva. In. Košické dni súkromného práva 4: pocta profesorovi Vojčíkovi: recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022. s. 334-348. ISBN 978-80-8129-138-8. https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-32 

Autorské upozornenie:

Autor zaslaním príspevku berie na vedomie a udeľuje súhlas organizátorovi konferencie zaradiť a zverejniť jeho príspevok v celom rozsahu do publikácie, ktorá bude šírená v tlačenej aj elektronickej podobe pod verejnou licenciou Creative Commons Attribution-NonCommercial-No-derivates 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0, Uveďte pôvod – Nepoužívajte komerčne – Nespracovávajte). To znamená, že dielo je možné používať len s uvedením mena autora, na nekomerčné účely, bez možnosti úpravy a spracovania diela.

Príspevky do zborníka je potrebné odovzdať najneskôr do 31.3.2024.
V prípade nedodržania stanovených pokynov nemôžeme garantovať uverejnenie príspevku v zborníku.

 

3. Recenzné konanie

Všetky zaslané príspevky budú podliehať recenznému konaniu. Organizátori konferencie si vyhradzujú právo v prípade negatívneho recenzného posudku neuverejniť príspevok v pripravovanom zborníku vedeckých prác, o čom bude autor po prebehnutom recenznom konaní informovaný.