Pokyny k príspevku

1. Recenzovaný zborník vedeckých prác

Výstupom z konferencie bude tlačený recenzovaný zborník vedeckých prác, ktorý bude účastníkom konferencie odovzdaný v deň konania konferencie.

Z uvedeného dôvodu je príspevky do zborníka potrebné odovzdať najneskôr do 30. apríla 2022.

2. Technické pokyny pre spracovanie príspevkov

 1. Text je potrebné napísať v programe Word, súbor doc. alebo docx., písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1, zarovnanie na šírku.
 2. Názov príspevku: bold 
 3. Na začiatku textu je abstrakt v slovenskom a anglickom jazyku.písmo, veľkosť písma 14.
 4. Na začiatku textu sú kľúčové slová v slovenskom a anglickom jazyku.
 5. Poznámky pod čiarou (na konci strany): písmo Times New Roman, veľkosť písma 10, riadkovanie 1, zarovnanie na šírku
 6. Maximálny rozsah príspevku je  15 normostrán.
 7. Zoznam použitej literatúry (nasleduje na konci textu príspevku)
 8. Kontaktné údaje autora: na konci príspevkuv (po zozname použitej literatúry)
 9. Spôsob citácie:
  – VOJČÍK, P. et al. Občianske právo hmotné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 386 s. ISBN 978-80-7380-402-2,
  – VOJČÍK, P. Spotrebiteľská zmluva (ochrana spotrebiteľa). In Bulletin slovenskej advokácie. ISBN 1335-1079, 2008, roč. 14, č. 12, s. 15-21.
  – MOLNÁR, P. Rozumné hranice ochrany spotrebiteľa v procesnom práve. Zborník z konferencie Olomoucké debaty mladých právníků 2012. Praha: Leges, 2012, 211 s. ISBN: 978-80-87576-45-8.

AUTORSKÉ UPOZORNENIE:

Autor zaslaného príspevku berie na vedomie a udeľuje súhlas organizátorovi konferencie zaradiť a zverejniť jeho príspevok v celom rozsahu do publikácie, ktorá bude šírená v tlačenej aj elektronickej podobe pod verejnou licenciou Creative Commons 4.0, Attribution-NonCommercial-NoDerivatives. To znamená, že dielo je možné opakovane používať s uvedením mena autora a zdroja, na nekomerčné účely, bez možnosti vytvárania odvodených diel.  

3. Recenzné konanie

Všetky zaslané príspevky budú podliehať recenznému konaniu. Organizátori konferencie si vyhradzujú právo v prípade negatívneho recenzného posudku neuverejniť príspevok v pripravovanom zborníku vedeckých prác, o čom bude autor po prebehnutom recenznom konaní informovaný.