Dôležité termíny

Prihlásenie na konferenciu

Prihlasovanie na konferenciu

Účastnícky poplatok

  • v prípade prihlásenia sa do 7. marca 2024 je účastnícky poplatok vo výške 100,- EUR.
  • prihlásenie je možné najneskôr do 31. marca 2024, výška účastníckeho poplatku je 120,- EUR.

Uhradenie konferenčného poplatku

Splatnosťou zaslanej faktúry po vykonaní registrácie.

Odovzdanie príspevku

Najneskôr do dňa 31. marca 2024

UPOZORNENIE ORGANIZÁTORA:

pri prihlásení sa na konferenciu po tomto dátume nie je možné publikovať príspevok v konferenčnom výstupe.

  • AUTORSKÉ UPOZORNENIE

Autor zaslaním príspevku berie na vedomie a udeľuje súhlas organizátorovi konferencie zaradiť a zverejniť jeho príspevok v celom rozsahu do publikácie, ktorá bude šírená v tlačenej aj elektronickej podobe pod verejnou licenciou Creative Commons Attribution-NonCommercial-No-derivates 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0, Uveďte pôvod – Nepoužívajte komerčne – Nespracovávajte). To znamená, že dielo je možné používať len s uvedením mena autora, na nekomerčné účely, bez možnosti úpravy a spracovania diela.

POZNÁMKA ORGANIZÁTORA:

Organizátor konferencie si vyhradzuje právo neuverejniť príspevok zaslaný po vyššie uvedenom termíne, rovnako, ako si vyhradzuje právo neuverejniť príspevok účastníka v prípade neuhradenia konferenčného poplatku. Organizátor konferencie si rovnako vyhradzuje právo neuverejniť príspevok, ktorý nebude schválený na uverejnenie po prebehnutom recenznom konaní. Autor zaslaného príspevku berie na vedomie a udeľuje súhlas organizátorovi konferencie zverejniť príspevok v celom rozsahu pod verejnou licenciou Creative commons na stránke konferencie.